Algemene voorwaarden

Wil je weten hoe wij omgaan met de gegevens van onze klanten? Dit kan je terug vinden in onze Privacy Policy.

Algemene voorwaarden downloaden? Klik hier!

Partijen komen volgende verkoops- en leveringsvoorwaarden overeen:

 1. Ingevolge de bestelling aanvaardt de klant onverkort huidige verkoopsvoorwaarden en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen De WebGoeroe en de opdrachtgever. Elke wijziging, bijvoegsel of afwijking aan deze voorwaarden zal verplicht het voorwerp maken van een geschreven overeenkomst.
 2. Met dien verstande dat de klant zijn verplichtingen nakomt, neemt De WebGoeroe het op zich om de overeengekomen informatie van de klant op te nemen op het Internet (World Wide Web) onder het door de klant opgegeven URL-adres (als dit nog beschikbaar is).
 3. De klant zal de eventuele bestelbon/offerte van De WebGoeroe volledig invullen en ervoor zorgen dat alle informatie accuraat is. Samen met de eventuele bestelbon/offerte zullen ook de te publiceren teksten en het nodige fotomateriaal digitaal en van behoorlijke kwaliteit meegestuurd worden. De klant verbindt zich er eveneens toe alle vragen van DeWebGoeroe i.v.m. de publicatie te beantwoorden binnen de drie werkdagen en ervoor te zorgen dat alle informatie die verschaft wordt waar en correct is. Ook een bevestiging via email geldt als een akkoord voor de bestelbon/offerte.
 4. Het door de klant geleverde cliché voor de publicatie en het hiervoor geleverde materiaal ressorteert onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant met inbegrip van alle eventuele rechten, bijdragen of belastingen van welke aard dan ook, welke op dit cliché, zowel qua tekst als qua afbeelding vermeld staan. De WebGoeroe behoudt zich het recht voor autonoom en zonder enige inmenging de meegedeelde informatie te verwerken met het oog op publicatie. De klant neemt het op zich om De WebGoeroe schadeloos te stellen voor om het even welk recht van privacy of publiciteit of om het even welk ander recht van om het even welke andere partij.
 5. De WebGoeroe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onjuistheid of de inhoud van de verstrekte informatie, welke onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant ressorteert. Zij kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tijdelijke niet-beschikbaarheid van de informatie welke de klant liet publiceren, welke de reden hiervan ook is. Door de specifieke aard van de aangeboden diensten kan De WebGoeroe geen waarborg geven van welke aard ook en vergissingen en/of fouten met betrekking tot de publicatie van de gegevens van de klant kunnen in geen geval tot schadevergoeding aanleiding geven, doch deze vergissingen en/of fouten zullen binnen een korte termijn worden rechtgezet.
 6. De verbintenis in hoofde van De WebGoeroe bestaat erin een website aan te maken voor de klant, gebruik makend van het open source content management systeem ‘WordPress’ of ‘Drupal’ en webruimte voor de website te huren bij een nader bepaalde hosting provider. Om de website te bouwen, maakt De WebGoeroe eventueel gebruik van zogenaamde ‘templates’ en ‘plugins’, die eveneens ontwikkeld zijn door derde partijen. De WebGoeroe kan derhalve niet verantwoordelijk geacht worden bij een (tijdelijk) al dan niet functioneren van zowel het content management systeem ‘WordPress’ of ‘Drupal’, de webservers als de gebruikte templates en plugins.
 7. Om de optimale werking van onze websites te garanderen, doet De WebGoeroe, zoals hierboven in punt 6 reeds vermeld, beroep op plugins die ontwikkeld zijn door derde partijen. Als de klant echter zelf, zonder de De WebGoeroe hiervan op de hoogte te brengen, nieuwe plugins toevoegt of bepaalde settings in de reeds bestaande plugins aanpast, kan De WebGoeroe derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het al dan niet goed functioneren van de website, thema en plugins. Extra interventies ten gevolge hiervan zullen dan ook doorgerekend worden aan de klant.
 8. De klant, die aanvaardt, wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de software, zoals door DeWebGoeroe ontwikkeld of gebruikt, geoptimaliseerd is voor ‘Windows’ en ‘Mac-gebruikers‘ en voor de meest courante browsers, zoals ‘Internet Explorer’, ’Firefox’, ‘Safari’ en ‘Google Chrome’. De klant ziet derhalve af van elke vordering lastens El Pablo Creative Studio, indien vaststaat dat de klant nog gebruik maakt van verouderde en/of a-typische systemen of browsers.
 9. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat hij slechts gebruik kan maken van het ‘Content Management Systeem’ (indien van toepassing), tijdens de duur van het contract tussen de partijen. Dit recht vervalt wanneer het contract wordt beëindigd, om welke reden dan ook: opzegging, gerechtelijke ontbinding, enz. Tevens als de klant nalaat zijn facturen te betalen lastens De WebGoeroe, heeft De WebGoeroe het recht de gepubliceerde werken ‘offline te halen’ (lees: niet meer te publiceren) tot de facturen volledig betaald zijn.
 10. Er wordt de klant geen enkele exclusiviteit gegeven onder welke vorm ook.
 11. Klachten en bezwaren betreffende de geplaatste publicaties dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 7 dagen na hun verschijning.
 12. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 40% op het voorziene totaalbedrag exclusief btw van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan De WebGoeroe vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling.
 13. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal het restbedrag van het project door de opdrachtgever aan De WebGoeroe betaald worden bij oplevering van het project. Echter, indien de opdrachtgever niet (meer) of niet adequaat reageert op het verzoek van De WebGoeroe om content aan te leveren of om feedback te geven op de geleverde werken (voorstellen qua ontwerp,…) en dit na een opeenvolgende periode van 6 weken, zal het restbedrag vervolgens in rekening gebracht worden. Tevens zal het restbedrag van de totale factuur in rekening gebracht worden vanaf het moment dat de duurtijd van het project de 90 dagen overschrijdt, mits die duurtijd te wijten is aan het niet adequaat en/of met regelmaat reageren/feedback te verzorgen door de opdrachtgever (= binnen de 3 dagen reageren op de emails van De WebGoeroe).
 14. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal een website slechts online geplaatst worden als het volledige verschuldigde bedrag van het project voldaan is door de opdrachtgever aan De WebGoeroe.
 15. Behoudens andere en schriftelijke overeenkomsten met De WebGoeroe zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel. Intresten van 12% ‘s jaars lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen. Bij niet-betaling op de vervaldag zal De WebGoeroe van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
  1. de lopende opdrachten mogen schorsen. Bij niet-betaling op de vervaldag is De WebGoeroe vrij om bovengenoemde presentatie uit het systeem te schorsen zonder dat de klant enig recht heeft op een schadevergoeding.
  2. het totaal bedrag van elke factuur welke niet betaald is op de vervaldag, verhogen met de forfaitaire, conventionele schadevergoeding gelijk aan 12 % van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 50 € en een maximum van 1.850 € dit wegens de bijkomende administratieve en financiële kosten welke de niet betaling met zich meebrengt, onverminderd de vordering tot vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.
 16. Elke annulering van de bestelling door de klant vóór de uitvoering van het bestelde werk dient per aangetekend schrijven te gebeuren. Partijen komen in dit geval overeen dat een forfaitaire schadevergoeding van 45 %, op het voorziene totaalbedrag inclusief btw, vermeld in de overeenkomst, verschuldigd is.
 17. Betalingen kunnen enkel en alleen geschieden op en op rekeningnummer BE29 3631 4451 3064.
 18. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 19. Tenzij anders bepaald, wordt de overeenkomst voor webdesign domeinnaam, hosting en onderhoud aangegaan voor 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar voor eenzelfde termijn. De overeenkomst neemt een aanvang op de dag van ondertekening van de bestelbon of offerte of de dag van het geven van goedkeuring via email. De opzegging van de huidige overeenkomst door de klant dient te gebeuren 3 maanden voor de vervaldatum van dit contract en dit per aangetekend schrijven.
 20. Ondertekende is er van op de hoogte dat het registreren van een domeinnaam die identiek is aan of overeenstemt met een merk en/of handelsnaam en/of vennootschapsnaam van een derde een inbreuk kan uitmaken op de rechten van deze derde. Ondertekende bevestigt dat hijzelf, of in voorkomend geval de onderneming waarvoor hij hier optreedt, De WebGoeroe vrijwaart en schadeloos zal stellen voor alle kosten en schade die voortvloeien uit een aanspraak van een derde waaruit blijkt dat de registratie of het gebruik van de aangevraagde domeinna(a)m(en) een inbreuk maakt op diens rechten.
 21. Wanneer er bij de ontwikkeling van een website gebruikt wordt gemaakt van een vooraf bepaalde template, zijn mogelijke aanpassingen die de klant vereist onderhevig aan de beperkingen van de gebruikte template. Hetzelfde geldt voor de toevoeging van extra modules.
 22. De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van De WebGoeroe, en mogen op geen enkele manier verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onzentwege. Indien dit toch gebeurt, is men van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of een daad van namaking. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen.
 23. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal de bespreking en de briefing van projecten steeds gebeuren via telefoon, email, ter plaatste op kantoor bij De WebGoeroe of via een conference call. In geen geval kan de opdrachtgever van De WebGoeroe eisen om ter plaatste bij de opdrachtgever een project te komen bespreken, noch kan dit een reden zijn voor de opdrachtgever om aan zijn verplichtingen jegens De WebGoeroe te verzaken. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zullen verplaatsingen tot bij de opdrachtgever tevens aangerekend worden, met een minimum van €150 per afspraak.
 24. Drukproeven niet voorzien in de offerte worden in rekening gebracht. Mondelinge, telefonische of correcties per e-mail zijn op risico van de opdrachtgever. Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van De WebGoeroe. Na het overmaken van een goed voor druk, is De WebGoeroe van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven. De goed voor druk blijft eigendom van De WebGoeroe en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting. De verschillende drukprocedés houden een verschil in reproductie van kleuren in. De WebGoeroe staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden. Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven zullen extra in rekening worden gebracht.
 25. De door De WebGoeroe vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en zijn geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.
 26. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van De WebGoeroe het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 27. Het bewaren van ontwerpen gebeurt standaard tot 1 jaar na afwerking van de opdracht. Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht. De leveringstermijn begint pas te lopen als De WebGoeroe alle benodigde stukken in zijn bezit heeft. De dagen die verloren gaan door het in gebreke blijven van goedkeuringen vanwege de opdrachtgever, worden toegevoegd aan de leveringstermijn. In geval van overmacht draagt De WebGoeroe geen verantwoordelijkheid en kunnen zij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.
 28. De WebGoeroe is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol alsook op de website van De WebGoeroe te publiceren.
 29. Het door de klant geleverde cliché voor de realisatie van zijn project en het hiervoor geleverde materiaal ressorteert onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant met inbegrip van alle eventuele rechten, bijdragen of belastingen van welke aard dan ook, welke op dit cliché, zowel qua tekst als qua ontwerp vermeld staan. De WebGoeroe behoudt zich het recht voor autonoom en zonder enige inmenging de meegedeelde informatie te verwerken met het oog op publicatie. De klant neemt het op zich om De WebGoeroe schadeloos te stellen voor om het even welk recht van privacy of publiciteit of om het even welk ander recht van om het even welke andere partij.
 30. Van deze verkoopsvoorwaarden kan enkel schriftelijk en uitdrukkelijk – niet stilzwijgend – worden afgeweken.